Vi En
Công ty Cổ phần Tư vấn Hikari
Cấp thoát nước
...
  • Cấp nước và vệ sinh  môi trường là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Hiện đang thiếu một số lượng lớn công trình cấp nước và vệ sinh môi trường. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là áp dụng những công nghệ mới vào trong thiết kế hệ thống phân phối nước, trạm xử lý nước cấp, hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải.
  • ...

    Thiết kế hệ thống phân phối và trạm xử lý nước

  • ...

    Thiết kế mạng và trạm xử lý nước thải