Vi En
Công ty Cổ phần Tư vấn Hikari
Hệ thống tưới hiện đại
...

Thiếu nước và nhu cầu thực phẩm đang là thách thức của toàn cầu. Đối với Việt Nam, phần lớn tài nguyên nước được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống tưới hiện đại là cần thiết để giảm tiêu thụ nước và tăng sản lượng mùa màng. Chúng tôi có thể tiến hành tất cả các phần cần thiết để thiết kế và lắp đặt một hệ thống  tưới hiện đại.

  • ...

    Hệ thống tưới nhỏ giọt

    Hệ thống tưới nhỏ giọt phân phát chính xác lượng nước cần thiết tới vùng rễ cây, tránh sinh dòng chảy và hình thành nước đọng. Thêm vào đó, tưới nhỏ giọt làm tăng sức đề kháng cho cây trồng và thiết kế linh hoạt.

  • ...

    Hệ thống tưới phun mưa

    • Nước được phân phối qua hệ thống đường ống nhờ vào bơm. Sau đó nước được phun vào trong không khí qua những vòi phun để nó bị vỡ thành những hạt nhỏ rơi xuống đất.